МОТИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПРИ НОМІНАЦІЇ ПТАХІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕННО-ОБРЯДОВИХ ТЕКСТАХ

Nataliya O. Tkachuk

Анотація


Стаття входить в коло досліджень механізмів організації концептуальних структур свідомості, зокрема у виявленні та описі мотиваційних процесів при номінації птахів в українських пісенно-обрядових текстах. В даних текстах орнітоніми постають не стільки назвами об’єктивно існуючого фрагмента буття, а насамперед символами, які формують і тримають цілісності це саме буття. Етимологічний аналіз, як один з етапів когнітивно-ономасіологічного аналізу мотивації, виділених орнітонімів встановив їх спільне загальнослов’янське коріння, що свідчить про давність їх виникнення та значеннєву вагомість для слов’янської спільноти.

Ключові слова


орнітонім; концептуалізація; процеси мотивації; етимологічний аналіз; пісенно-обрядові тексти

Повний текст:

PDF

Посилання


Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию [Электронный ресурс] / В. Гумбольдт.– Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/803633/

Казимир І.І. Мотиваціяукраїнськихорнітонімівякчинникконцептуалізації / І.І. Казимир // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. − Серия «Филология». − Том 19 (58). − №3. − 2006. − С.42−45.

Кезина С.В. Семантическое поле цветообозначений в русском языке (диахронический аспект) / С.В. Кезина. − Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2005. – 313 с.

Кубрякова Е.С. Язык и знание / Е.С. Кубрякова. − М.: Языки славянской культуры. − 2004. − 560 с.

Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии [Электронный ресурс] / А.А. Потебня. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/text/potebnya_o-nekotoryh-simvolah-narodnoy-poezii_1914

Селиванова Е.А. Когнитивная ономасиология / Е.А. Селиванова. − К.: Фитосоциоцентр, 2000. − 248 с.

Селіванова О.О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / О.О. Селіванова. − К.− Черкаси: Брама, 2004. − 276 с.

Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка / Б.В. Якушин. − М.: Наука, 1984. − 136 с.

Rosch E. Principles of Categorization // Cognition and Categorization. Hillsdale, N.J., 1983. − P. 27−48.

Winograd T. Language as a cognitive process [Електроннийресурс] – Режимдоступу: https://www.researchgate.net/publication/220547369_T_Winograd_Language_as_a_Cognitive_Process_Volume_I_Syntax

Етимологічний словник українськоїмови: В 7 т. / [гол. ред. О.С. Мельничук]. − Київ: Наукова думка, 1982. − Т. 1− 632 с.

Етимологічний словник українськоїмови: В 7 т. / [гол. ред. О.С. Мельничук]. − Київ: Наукова думка, 1985. − Т. 2 −572 с.

Етимологічний словник українськоїмови: В 7 т. / [гол.ред. О.С. Мельничук]. − Київ: Наукова думка, 1982. − Т. 3. − 1989 р., 549 с.

Етимологічний словник українськоїмови: В 7 т. / [уклад.: Р.В. Болдирєв та ін.; ред. тому:В.Т. Коломієць, В. Г. Скляренко]. − 2003. − Т. 4 – 656 с.

Етимологічний словник українськоїмови: У 7 т. / [уклад.: Р. В. Болдирєв та ін.]. − 2006. − Т. 5. − 704 с.

Краткийэтимологическийсловарьрусскогоязыка / Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская; [изд. 2-е, испр. и доп.]. − М.: Просвещение, 1971. – 525 с.

Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С.Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. − М.: Наука, 1996. − 246 с.

Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=preobrazhenskij

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. − Полтава: Довкілля-К. − 2006. − 716с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х томах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&abc=%E6&book=vasmer

Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка / Г.П. Ціганенко; [2-е изд., перераб. и доп.]. − Радянська школа, 1989 − 511 с.

Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2-х томах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chernykh-etym.narod.ru


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.