ТРАДИЦІЙНЕ РОЗУМІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ ЖІНКОЮ СВОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Valeria K. Motuz

Анотація


На основі теоретичного і творчого осмислення досліджуваної проблеми розкрито ставлення, зокрема мотивація до професійно-трудової діяльності української жінки через призму еволюційних процесів гендерної свідомості українського соціуму. Приділено увагу не лише питанню гендерного балансу у професійно-трудових відносинах, а й факторам, які його зумовлюють, напрямкам і наслідкам активізації жінок на ринку праці в Україні.

Ключові слова


гендерна свідомість; гендерна зайнятість; моральна легітимізація жіночої ділової активності; права і можливості жінки на ринку праці; продуктивна та репродуктивна праця жінок; подвійне навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Ангелко І. В. Неформальна зайнятість населення України в сучасних умовах господарювання / І. В. Ангелко // Український соціум. – 2010. – № 3 (34).

Бардина М. О., Марценюк Т. О. Гендерний розподіл праці в українському суспільстві на прикладі подвійного навантаження / М. О. Бардіна, Т. О. Марценюк // Методологія, теорія, та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – 2014. – Вип. 20.

Буряк Л. Жінка в українському соціумі: історичні студії другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. / Л. Буряк // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 6.

Гуцуляк О. Б. Інтровертний та екстравертний аспекти української ментальності в перспективі між націоналізмом та космополітизмом / О. Б. Гуцуляк // Стосунки Сходу і Заходу України : суб’єкти, інтереси, цінності. Збірн. наук. праць. – Луганськ, 2007.

Зарубіжний досвід соціального захисту сім’ї [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // shev.gov.ua.

Ковальова Н. А., Корновенко С. В., Малиновський Б. В. та ін. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917–1921 рр.) / Н. А. Ковальова, С. В. Корновенко, Б. В. Малиновський та ін. – Черкаси, 2007.

Кулачек О. І. Українська жінка на початку третього тисячоліття: від соціальних рухів до політики / О. І. Кулачек // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (31 трав. 2001 р., Київ): У 2 т. / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К., 2001. – Т. 1.

Лабур О. «Нова жінка» : унормовані образи жінки-суспільниці і жінки-трудівниці в радянській літературі України 1920–1930-х років / О. Лабур // Краєзнавство. – 2010. – Вип. 3.

Михайлюк О. Зміни в соціальному становищі жінки-селянки Наддніпрянської України в умовах модернізаційних перетворень кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О. Михайлюк // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 4.

Олійник Н. В. Жіноче питання в умовах соціально-економічного реформування суспільства у другій половині XIX – на початку XX ст. / Н. В. Олійник // Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2011 р. / Ред. кол.: К. К. Васильєв, В. М. Власенко, А. В. Гончаренко та ін.; за заг. ред. С. І. Дегтярьова. – Суми, 2011. – Ч. 1.

Стрельник Є. А. Гендерна нерівність і соціальний статус жінки в сучасному суспільстві: методологія соціологічного аналізу / Є. А. Стрельник // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2003. − № 577.

Cушитська І. Трансформація ролі та становища жінки у сучасній українській сім’ї / І. Сушитська [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // irbis-nbuv.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.